Thursday, June 17, 2010

FADHILAT SELAWAT

1. SELAWAT ALLAH KE ATAS ORANG YANG BERSELAWAT KEPADA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM
Imam Muslim berkata (408). Dari Yahya ibnu Ayyub dan Qutaiba ibnu Hajar berkata dari Ismail ibnu Ja'far dari Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Barangsiapa berselawat sekali ke atasku, Allah berselawat sepuluh kali ke atasnya."
Maksud Allah berselawat ke atas hambaNya adalah: Allah memujinya di hadapan para malaikat di Mala-il-A'la (langit).
Dan diriwayatkan oleh Abu Daud (1530), An Nasa'i (3/50), At-Tirmidzi (485) mengatakan hadith ini hadith hasan sahih, dan diriwayatkan oleh Ahmad (2/372, 375, 485), Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (645), Ad Daarimi (2772), Ibnu Hibban (903) dan lain-lain.
2. MENGHAPUS DOSA
Tirmidzi berkata (2457) Hunad dan Qubaishah berkata kepada kami dari Sufyan dari Abdillah ibnu Muhammad ibnu Aqil dari Thufail ibnu 'Abiyah ibnu Kaab dari ayahnya berkata: Bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bangkit pada sepertiga malam dan bersabda:
"Wahai manusia! Ingatlah Allah, ingatlah Allah, tiupan sangkakala (pertama) pasti datang diikuti tiupan sangkakala (kedua) maut terjadi di dalamnya, maut terjadi di dalamnya."
Ayahku berkata: Ya Rasulullah! Sungguh aku akan memperbanyak selawat keatasmu.
Berapa banyak aku harus berselawat ke atasmu?
Beliau menjawab: "Terpulang kepadamu". Aku berkata: Seperempat?
Beliau berkata: "Terpulang kepadamu, jika kamu tambah, itu lebih baik bagimu."
Aku menjawab: Setengah?.
Beliau berkata: Terpulang kepadamu, jika kamu tambah, itu lebih baik bagimu."
Aku menjawab: Sepertiga?.
Beliau menjawab: "Terpulang kepadamu, jika kamu tambah, itu lebih baik bagimu."
Aku berkata: "Akan kujadikan seluruh selawatku untukmu."
Beliau menjawab: "Kalau begitu, maka kesusahanmu dilenyapkan dan dosamu dihapuskan."

(Hadith hasan lighairihi)

Dan diriwayatkan oleh Ahmad (5/136), Al-Hakim (2/513), Abdu bin Hamid (170), Ibnu Abi 'Aasim (58), Ismail Al-Qaadhi (14), Al-Baghawi dalam tafsirnya (4/443), Al-Baihaqi dalam Asy-Sya'bu (1579), Abu Naim dalam Al-Hilyah (1/256), dan ada saksi mursal dan sahih dalam Al-Mushnaf untuk Abdur-Razzaq (3114), Ismail Al-Qadhi (13), dan saksi lain dianggap dhaif menurut At-Thabrani (3574), Ibnu Abi 'Aasim (60) dan Al-Bazzar (3158).
3. MENGANGKAT DARJAT
Nasa'i berkata: Ishaq bin Mansur, Muhammad bin Yusuf, Yusuf bin Abi Ishaq berkata kepada kami dari Buraidah bin Abi Maryam berkata: Anas bin Malik berkata kepada kami: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Barangsiapa berselawat sekali ke atasku, Allah berselawat sepuluh kali selawat ke atasnya dan dihapus darinya sepuluh kesalahan dan diangkat baginya sepuluh darajah."

(Hadith hasan)

Dan diriwayatkan oleh Ahmad (3/102), Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (643) Ibnu Hibban (901), Al-Hakim (1/550), Ibnu Abi 'Aasim dalam keutamaan selawat ke atas Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam (39) Ibnu Abi Syaibah (2/399) kesemuanya meriwayatkan dari Anas.
4. SELAMAT DARI KERUGIAN PADA HARI KIAMAT
Imam Ahmad berkata dalam musnadnya (463/2) Abdur Rahman berkata kepada kami dari Syu'bah dari Al-Amasy dari Abi Saleh dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Tiadalah suatu kaum duduk di suatu majlis, mereka tidak menyebut Allah Azza Wajalla dan berselawat ke atas Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, melainkan mereka ditimpa kerugian pada hari kiamat, sekalipun mereka masuk syurga kerana pahala."

(Sanadnya sahih).Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (589, 590)

5. JALAN KELUAR DARI KEGELAPAN MENUJU CAHAYA
Muslim (408) meriwayatkan dalam sahihnya dari hadith Abi Hurairah bahawa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Barangsiapa berselawat sekali ke atasku, Allah berselawat sepuluh kali ke atasnya."
Ini bermakna bahawa selawat seorang hamba ke atas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dapat mendatangkan selawat Allah ke atas seorang hamba dan selawat Allah ke atas seorang hamba dapat membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya.
Ibnu-Qayyim berkata dalam "Al-Wabil Ash-shayyib" halaman 72: Sesungguhnya bagi orang yang berdzikir hendaklah berusaha sehingga Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat ke atasnya-yaitu dengan berselawat ke atas Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kerana barangsiapa yang Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat ke atasnya maka beruntunglah dan berjayalah ia dengan sebenar-benar kejayaan.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatNya (memohon ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman."

(Al-Ahzab: 41-43)

Selawat ini datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan malaikat-malaikatNya, di mana ia merupakan sebab keluarnya mereka dari kegelapan menuju cahaya dan sekiranya mereka telah memperoleh selawat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan malaikat-malaikatNya dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, maka kebaikan yang mana lagi yang belum mereka perolehi dan kejahatan yang mana lagi yang belum Allah palingkan daripada mereka?
Duhai betapa ruginya orang-orang lalai dari Tuhannya, mereka telah mensia-siakan kebaikan dan kurniaNya ... semoga Allah memberi taufiq kepada mereka.

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...