Thursday, July 21, 2011

HADIS MUTAWATIR

 

Hadith Mutawatir

Dari segi bahasa al Mutawātir adalah Ism al Fā’il daripada al Tawātur yang bermaksud yang berturut-turut.

Dari segi istilah pula, hadith mutawatir bermaksud hadith yang diriwayatkan oleh bilangan yang ramai di mana mustahil dari segi akal mereka berpakat untuk menipu.

Syarat hadith mutawatir

- Diriwayatkan oleh perawi yang ramai.
- Bilangan yang ramai ini terdapat di kebanyakan peringkat (sahabat – tabi’in – seterusnya)
- Mereka meriwayatkan berdasarkan hissi seperti kata-kata sami’na (kami dengar) atau ro‘aina (kami lihat)

Hukumnya

Mencapai darjat ilm yaqin iaitu ilmu yang wajib diterima dengan penerimaan yang kukuh tanpa sebarang ragu-ragu, wajib beramal dengannya. Sahih

Pembahagiannya

- Mutawatir Lafzi – Hadith yang sampai darjat mutawatir pada lafaz dan maknanya. Contohnya ialah hadith “Sesiapa yang berdusta ke atasku ... “

- Mutawatir Maknawi – Hadith yang sampai darjat mutawatir pada maknanya sahaja walaupun berbeza lafaznya.     

[tweetmeme only_single="false"]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...